Pravidlá účasti reklamnej kampane: PRIRHLÁSTE SA A VYHRAJTE!

„PRIHLÁSTE SA A VYHRAJTE!” PRAVIDLÁ ÚČASTI REKLAMNEJ KAMPANE

 Pravidlá na stiahnutie v PDF

 

1. NÁZOV KAMPANE, JEJ ORGANIZÁTOR

1.1. Organizátorom reklamnej kampane “Prihláste sa a vyhrajte!” (ďalej Hra) je Petissimo Kft. (ďalej Organizátor), so sídlom: Rákóczi u. 142-146, 7100 Szekszárd, IČO: 17-09-011567, DIČ: 13826677-2-17.

 

2. ÚČASTNÍCI HRY A OSOBY, KTORÉ SÚ VYLÚČENÉ 

2.1. Každá fyzická osoba, ktorá má slovenské občianstvo a jej trvalé alebo prechodné bydlisko je na území Slovenskej Republiky, sa môže zúčastniť v hre, ďalej do začiatku hry, t.j. do 01.09.2018 dovŕšila 18. rok (ďalej Účastníci).  

2.2. Účastníkom zadané osobné informácie musia byť totožné s informáciami, ktoré sú uvedené na občianskom preukaze. 

3. DOBA HRY

3.1 Doba hry je od 01.09.2018 07:00 hodín do 30.09.2018 23:59:59 hodín. 

4. PODMIENKY ÚČASTI V HRE 

4.1. V hre sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá bola stanovená v bode 2 tohto pravidla, ktorá sa prihlási na odber noviniek stránky www.petissimo.sk na stránke https://www.petissimo.sk/prihlasenie-newsletter 

4.2. V hre ďalej sa zúčastní každá osoba, ktorá bola stanovená v bode 2 tohto pravidla, bola prihlásená na odber noviniek ešte pred začatia hry (ďalej Účastník). 

4.3. Organizátor neprijíma iné formy účasti.

4.4. Jedna osoba sa môže zúčastniť v hre s jedným prihlásením na odber noviniek. 

5. VÝHRA A ŽREBOVANIE

5.1. Organizátori po dokončení hry medzi účastníkmi vyžrebujú:

1. Royal Canin dáždnik (číslo produktu: 131742)

2. Pro Plan taška, čierna (číslo produktu: 126455)

3. Trixie deka (číslo produktu: 126858)

Každý z Vás vyhrá! Všetci, ktorí sa prihlásite do reklamnej kampane, získate zľavový kupón v hodnote 3 €. (ďalej: Výhra).

Dátum žrebovania: 01.10.2018 o 14:00 hodín

Miesto žrebovania: Komáromi ú. 35-37, 1142 Budapešť

5.2. Výhra sa nevzťahuje na iný výrobok alebo ju nemožno konvertovať na hotovosť. 

5.3. Účastník, ktorý získal výhru, má nárok na uplatnenie záruky a nárok na náhradu škody v právnom rámci, ktorý môže uplatniť voči dodávateľa/distribútora výhry, resp. poskytovateľa služby. Organizátor - s výnimkou úmyselnej a masívnej nedbanlivosti - výslovne vylučuje zodpovednosť za prevzatie výhry, rovnako ako zodpovednosť za všetky škody, ktoré boli zapríčinené počas jej použitia. 

 

6. INFORMOVANIE VÍŤAZA A VYZDVIHNUTIE VÝHRY

6.1. Organizátor informuje víťazov, na zadaných kontaktných údajoch prostredníctvom e-mailovej správy alebo telefonicky, do 5 pracovných dní od žrebovania. Ak nevieme kontaktovať víťazov do 10 pracovných dní, alebo odmieta výhru, výhra sa stratí. 

6.2. Zľavový kupón automaticky bude zaslaný prostredníctvom e-mailovej správy. Mená ďalších víťazov budú zverejnené na oficiálnej facebookovej stránke Petissimo SK a to po žrebovaní a porovnaní jeho údajov (www.facebook.com/petissimo.sk/). 

6.3. Identifikácia víťazov je zistená na základe nasledujúcich dokumentoch: platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

6.4. Organizátor zverejní zoznam víťazov na facebookovej stránke Petissimo SK (www.facebook.com/petissimo.sk/) po žrebovaní a porovnaní údajov, resp. na telefónnom čísle +421(2)330-46929 (možnosťou volania na základe miestnych sadzieb). Bude(ú) zverejnené meno(á) víťaza(ov). 

6.5. Výhry budú dodané s nasledujúcou objednávkou a zľavový kupón môže byť použitý pri prvej objednávke výťazov.

 

7. PRAVIDLÁ HRY

7.1. Každý účastník má voľný prístup k pravidlám hry na stránke www.petissimo.sk  

 

8. VIS MAJOR

8.1. Vis major sa vzťahuje na prípady, ktoré Organizátor nemôže kontrolovať, opraviť alebo na udalosti, ktoré sú nepredvídateľné, rovnako ako na situácie - z nezávislých dôvodov - Organizátora,, ktoré znemožňujú plniť jeho povinnosti vyplývajúce z pravidiel hry. 

8.2. V prípade vis major situácie, ktorá úplne alebo čiastočne zabráni a/alebo oneskorí plnenie Pravidiel alebo Kampane, Organizátor je oslobodený od plnenia svojich povinností za obdobie, počas ktorého sa zabráni alebo oneskorí plnenie. 

8.3. Ak Organizátor badá vis major situáciu, musí informovať účastníkov Hry do 5 pracovných dní od vzniku situácie vis major. 

8.4. Vis major situácia musí byť zverejnená na stránke www.petissimo.sk 

9. UKONČENIE HRY

9.1. Táto hra môže byť ukončená, ak ide o vis major situáciu, a/alebo bez ohľadu na vôľu Organizátora nevie pokračovať Hru, a/alebo v prípade zmeny právneho rámca, organizovanie a uskutočnenie Hry je predmetom zvýšenia rozpočtu navrhovaného pre Hru, alebo znemožňuje uskutočnenie Hry. 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Pravidlá o ochrane osobných údajov sú zverejnené na stránke Organizátora: https://www.petissimo.sk/pravne-informacie/ochrana-osobnych-udajov-a-sukromia 

11. ROZPORY

11.1. V prípade akýchkoľvek sporov týkajúcich sa platnosti prihlásenia, ustanovenia komisie menované Organizátorom sú konečné. 

11.2. Zúčastnením sa v hre účastníci súhlasili, že dodržiavajú predpisy, lehoty a podmienky obsiahnuté v týchto pravidiel. 

11.3. Každý spor medzi organizátorom a účastníkmi by sa mal riešiť mierovou cestou, a ak to nie je možné, spory budú riešené na príslušnom súde v Szekszárd.

11.4. Organizátor má právo opraviť údaje o Hre a dobu trvania Hry, a to zverejniť na stránke www.petissimo.sk 

 

12. OSTATNÉ USTANOVENIA

12.1 V prípade podozrenia z podvodu alebo zneužitia systému alebo akéhokoľvek konania proti Organizátorovi a jeho partnerom má Organizátor právo prijať opatrenia na vyriešenie problému.

12.2 Organizátor nezodpovedá, ak nie je možné informovať víťaza v dôsledku zmeny e-mailovej schránky, alebo ak osoba neprečíta správu alebo ju neobdržala. 

Organizátor prijme opatrenia na zabezpečenie riadneho priebehu hry, ale nenesie žiadnu zodpovednosť za nespokojnosť účastníkov alebo reklamácie, ktoré nie sú v rozpore s platnými zákonmi.

12.3 Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade, že menovaný a platný Víťaz neobdrží Výhru, bez chyby Organizátora a jeho aktivity a/alebo neaktivity.

12.4 Tieto Pravidlá účasti sú k dispozícii bezplatne na webovej stránke www.petissimo.sk 

12.5 Organizátor má právo zmeniť Pravidlá účasti počas Hry. Vykonávané zmeny musia byť zverejnené do 24 hodín pred nadobudnutím účinku na webovej stránke www.petissimo.sk 

 

Organizátor kampane

Petissimo Kft.

Budapešť, 01.09.2018