Pravidlá ochrany osobných údajov a súkromia GDPR

Skrátené informácie o ochrane osobných údajov

firmy Petissimo Kft. (s.r.o.)

a dosažiteľného prevádzkovania údajov cez webovú stránku

 

Petissimo Kft. (sídlo: 7100 Szekszárd, (Maďarsko), Rákóczi u. 142-146., IČO: 17-09-011567, daňové číslo: 13826677-2-17, číslo telefónu: +421(2)330-46929, e-mail: info@petissimo.sk, ktorú firmu samostatne zastupuje konateľka Dr. Varga Józsefné), ako prevádzkovateľ osobných údajov považuje za dôležité rešpektovanie vetkých práv, týkajúcich sa osobných údajov klientov a všetkých dotknutých fyzických osôb (ďalej len: dotknuté osoby), a preto informuje dotknuté osoby o tom, že rešpektuje ich osobné práva, a behom prevádzkovania osobných údajov bude konať v súlade s právoplatnými právnymi predpismi MR, týkajúcich sa finančného a procesného práva, ako aj Štatútom ochrany a bezpečnosti osobných údajov, a taktiež v zmysle ďalších vnútorných predpisov.

Táto krátka Informácia o ochrane osobných údajov je výťahom zo Štatútu ochrany a bezpečnosti osobných údajov Prevádzkovateľa (ďalej len Štatút), ktorý bol vypracovaný s tým úmyslom, aby dotknuté osoby boli cez webovú stránku Prevádzkovateľa stručne informovaní o najdôležitejších pravidlách prevádzkovania osobných údajov. Tento Informačný materiál sa môže považovať za prílohu Štatútu. Tie otázky a témy, ktoré nie sú zahrnuté v Informačnom materiáli, sa riadia pravidlami Štatútu a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, a podľa nich sa definujú. Informačný materiál a Štatút sú nepretržite k dispozícii na skutočnom mieste spracovania údajov, na adrese: 1094 Budapešť, (Maďarsko), Táblás u. 36.

Kto sú dotknuté osoby?

Okruh dotknutých osôb: Dotknutou osobou je každá, na základne osobných údajov, – priamo, alebo nepriamo, – identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje prevádzkuje Prevádzkovateľ. Dotknutou osobou sú teda zákazníci, osoby registrujúce sa na webovej stránke, ako aj osoby prihlásené na odber newsletterov.

Kto sú prevádzkovateľmi mojich osobných údajov?

Osobné údaje môžu prevádzkovať len spolupracovníci Prevádzkovateľa, a len nevyhnutne potrebnom rozsahu a výlučne k vykonaniu svojich úloh.

Prevádzkovateľ upozorňuje dotknuté osoby, že uskutočňuje spoločné prevádzkovanie osobných údajov Firemného zoskupenia Tolnagro. V tomto zoskupení sú zúčastnené firmy: Tolnagro Kft., PrimaVet Kft., Newcopharm Hungária Kft., Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Állatkórház, Trans-cor-vet Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft. Firma Petissimo je s týmito Prevádzkovateľmi v kontakte v súvisloti s osobnými údajmi pre nižšie uvedené účely:

a) Prevádzkovanie osobných údajov súvisiacích s korešpodenciou so zákazníkmi

a. cieľ spoločného prevádzkovania osobných údajov: obsluha dotknuého klienta na nadštandardnej úrovni,

b. okruh a účel prevádzkovania získaných osobných údajov, získaných behom spoločného prevádzkovania:

menoÚ

identifikácia

číslo telefónu

kontakt

e-mailová adresaÚ

kontakt

otázka, žiadosť, a ďalšie, dotknutou osobou poskytnuté osobné údaje

odpoveď

c. spôsob spoločného prevádzkovania osobných údsajov: spoločná databanka, ku ktorej majú prístup len spolupracovníci, disponujúci Prevádzkovateľmi určenými stupňami oprávnenosti, a ktorí so spracovaním osobnými údajov majú úlohy.

Akú činnosť prevádzkovania osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ, a za akým účelom? Aká dlhá je doba prevádzkovania osobných údajov?

Jednorázové vyžiadanie informácií:

Prevádzkovateľ umožní dotknutým osobám, aby udaním nižšie uvedených podrobných údajov, vyžiadali od Prevádzkovateľa informácie.

Vyžiadanie informácií je založené na dobrovoľnom súhlase.

Okruh dotknutých osôb: Každá fyzická osoba, ktorá sa dostane do kontaktu s Prevádzkovateľom, a od Prevádzkovateľa na základe svojich osobných údajov žiada informácie.

Okruh a účel prevádzkovaných osobných údajov:

menoÚ

identifikácia

číslo telefónu

kontakt

e-mailová adresaÚ

kontakt

obsah otázkyÚ

odpoveď

Účelom prevádzkovania osobných údajov je poskytovanie adekvátnych informácií pre dotknutú osobu a udržiavanie kontaktu.

Zdroj osobných údajov: dotknutá osoba.

Spôsob prevádzkovania osobných údajov: v závislosti od spôsobu kontaktovania elektronicky/alebo papierovom základe.

Technické a organizačné opatrenia: viď v osobitnej kapitole.

Práva a právna prax dotknutých osôb: viď v osobitnej kapitole.

Trvanie prevádzkovania osobných údajov: do splnenia účelu. V prípade, že k vyžiadaniu/alebo k vydaniu informácie sa viaže právna účinnosť, ktorá sa v značnej miere týka ako dotknutej osoby, tak i Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ osobné údaje prevádzkuje vždy do premlčacej lehoty.

Vydanie osobných údajov: pre tretiu stranu sa nevydávajú.

Automatizovaný proces rozhodovania, vytvorenie profilu: v spojitosti s prevádzkovaním osobných údajov sa neuskutočňuje.

Prevádzkovateľ upozorňuje, že ak osobné údaje, označené s *-ou dotknutá osoba Prevádzkovateľovi neposkytne, v tom prípade Prevádzkovateľ poskytovanie služieb (prevádzkovanie osobných údajov) odoprie.

Osobné údaje prevádzkované behom pravidelného a stáleho kontaktu s dotknutou osobou:

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa dotknutá osoba rôznymi spôsobmi a na rôznych fórách pravidelne a stále udržiavala s ním kontakt. Ako príklad uvádzame elektronický kontakt, cez e-mail, alebo cestou pošty, resp. telefonický kontakt, atď. (Napríklad korešpondencia s dotknutou osobou.)

Právnym podkladom prevádzkovania osobných údajov je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby. V prípade, že Prevádzkovateľ a dotknutá osoba uzavrú dohodu napríklad na využitie niektorého produktu Prevádzkovateľa, právnym podkladom prevádzkovania osobných údajov sa stáva táto dohoda. Kontaktovaním a udržovaním stáleho kontaktu, vzťahujúce sa osobné údaje môžu byť založené na oprávnených záujmoch dotknutej osoby, tretej osoby, alebo Prevádzkovateľa, respektíve na základe právnym predpisom určeného iného právneho podkladu, ktorý právny predpis môže byť aj povinným (viď Štatút, kapitola Právny podklad, Zákonnosť). V prípade žiadosti, Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že v zmysle ktorého právneho podkladu prevádzkuje jeho osobné údaje.

Okruh dotknutých osôb: Každá fyzická osoba, vrátane fyzickej osoby, konajúcej v mene a v zastúpení organizácie, ktorá po jednorázovom vyžiadaní informácie je v pravidelnom a stálom kontakte s Prevádzkovateľom.

Okruh a účel prevádzkovaných osobných údajov:

menoÚ

identifikácia

číslo telefónu

kontakt

e-mailová adresaÚ

kontakt

otázka, žiadosť, a ďalšie, dotknutou osobou poskytnuté osobné údaje

odpoveď

Účelom prevádzkovania osobných údajov je udržiavanie kontaktu s dotknutou osobou, odpovede na vzniknuté dotazy, žiadosti a riešenie ďalších problémov.

Zdroj osobných údajov: dotknutá osoba.

Spôsob prevádzkovania osobných údajov: v závislosti od spôsobu kontaktovania elektronicky/alebo na papierovom základe.

Technické a organizačné opatrenia: viď v osobitnej kapitole.

Práva a právna prax dotknutých osôb: viď v osobitnej kapitole.

Trvanie prevádzkovania osobných údajov: do splnenia účelu. V prípade, ak si to vyžaduje záujem, alebo plnenie záväzku dotknutej osoby, tretej osoby, alebo Prevádzkovateľa, trvanie prevádzkovania sa môže predlžiť do zaniknútia záujmu. alebo splnenia záväzku. Keď pre spôsob, alebo pre niečo iné, právny predpis určí povinné trvanie prevádzkovania osobných údajov, v tom prípade v zmysle vzťahujúceho sa právneho predpisu Prevádzkovateľ prevádzkuje osobné údaje do predpísanej doby.

Vydanie osobných údajov: pre tretiu stranu sa nevydávajú.

Automatizovaný proces rozhodovania, vytvorenie profilu: v spojitosti s prevádzkovaním osobných údajov sa neuskutočňuje.

Prevádzkovateľ upozorňuje, že ak osobné údaje, označené s *-ou dotknutá osoba neposkytne Prevádzkovateľovi, v tom prípade Prevádzkovateľ poskytovanie služieb (prevádzkovanie osobných údajov) odoprie.

Vernostný program:

Prevádzkovateľ evidenciou stálych zákazníkov a programov pre nich, zabezpečuje exkluzívne služby pre určitú skupinu dotknutých osôb, čoho cieľom je poskytovanie zliav pre dotknuté osoby, zúčastnené v evidencii slúžiacej tomuto účelu.

Účasť v programe pre stálych zákazníkov je viazaný na splnenie určitých podmienok podľa stanov, ktoré sú formove odlišné od tohto Štatútu, a sú založené na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby.

Okruh dotknutých osôb: každá fyzická osoba, ktorá už i skôr využila služby Prevádzkovateľa, a splnila podmienky vzťahujúce sa na stáleho zákazníka, a taktiež udaním svojich osobných údajov mieni sa stať stálym zákazníkom.

Okruh a účel prevádzkovaných osobných údajov:

meno

identifikácia

adresa

kontakt

číslo telefónu

kontakt

e-mailová adresa

kontakt

zaregistrovanie sa na odber newsletteru

zasielanie newsletteru

dátumy nákupov vo webshope

identifikácia

Účelom prevádzkovania osobných údajov je identifikácia dotknutých osôb, udanie a kontrola ich oprávneností, informácie o zľavách, ako aj o iných akciách, platných výhradne len pre stálych zákazníkov/stálych hosťov. Udržiavanie kontaktu.

Zdroj osobných údajov: dotknutá osoba.

Spôsob prevádzkovania osobných údajov: elektronicky, manuálne.

Technické a organizačné opatrenia: viď v osobitnom predpise.

Práva a právna prax dotknutých osôb: viď v osobitnej kapitole a predpise.

Stav členstva sa stáva inaktívnym po 3 (troch) rokoch, počítajúc od posledného využitia služieb.

Môže sa vyskytnúť, že k účasti v akciách a programoch, zabezpečených výlučne pre stálych zákazníkov je potrebné udať ďalšie osobné údaje.V takýchto prípadoch Prevádzkovateľ súčasne s vyžiadaním údajov informuje dotknutú osobu o účele, spôsobe a časového trvania prevádzkovania.Tieto písomné informácie sa berú do úvahy ako prílohy Štatútu, a preto sa na ne vzťahuje účinnosť Štatútu.

Trvanie prevádzkovania osobných údajov: na žiadosť dotknutej osoby do vymazania/do určenej lehoty uplynutia (3 roky).

Vydanie osobných údajov: pre tretiu stranu sa nevydávajú.

Technické opatrenia v záujme ochrany osobných údajov: viď v osobitnek kapitole.

Automatizovaný proces rozhodovania, vytvorenie profilu: v spojitosti s prevádzkovaním osobných údajov sa nuskutočňuje.

Prevádzkovanie osobných údajov, súvisiacich s kupónmi:

Prevádzkovateľ umožňuje dotknutej osobe vymenenie rôznych kupónov, ktoré sa môžu pri nákupe produktov Prevádzkoavetľa uplatniť v danej hodnote.

Využitie kupónu je založené na dobrovoľnom súhlase dotknutej osoby.

Okruh dotknutých osôb: Každá fyzická osoba, ktorá chce zameniť svoje kupóny v súvislosti s niektorým produktom Prevádzkovateľa.

Okruh a účel prevádzkovaných údajov:

meno spotrebiteľa

identifikácia

e-mailová adresaÚ

kontakt

hodnota kupónuÚ

údaj potrebný k plneniu a faktúre

kód kupónuÚ

identifikácia

Účelom prevádzkovania osobných údajov je, aby udaním svojich osobných údajov dotknutá osoba mohla dostať individuálnu ponuku súvisiacu s kupónom a mohla zameniť kupón. Udržiavanie kontaktu.

Zdroj osobných údajov: dotknutá osoba.

Spôsob prevádzkovania osobných údajov: elektronicky a/alebo na papierovom základe, manuálne.

Technické a organizačné opatrenia: viď v osobitných predpisoch.

Práva a právna prax dotknutých osôb: viď v osobitnej kapitole a predpisoch.

Trvanie prevádzkovania osobných údajov: trvá do doby premlčania možnosti uplatnenia práv a povinností, vyplývajúcich z toho právneho vzťahu, na základe ktorého Prevádzkovateľ prevádzkuje osobné údaje. V súvislosti s takými údajmi, ktoré sa zapisujú na doklady a ktoré sú podkladom účtovníctva, prevádzkovanie osobných údajov v zmysle §-u 169 ods. (2) zákona C/2000 je minimálne 8 rokov.

Vydanie osobných údajov: pre tretiu stranu sa nevydávajú.

Technické a organizačné opatrenia v záujme ochrany osobných údajov: viď v osobitnej kapitole.

Automatizovaný proces rozhodovania,vytvorenie profilu: v spojitosti s prevádzkovaním osobných údajov sa ne deje.

Prevádzkovateľ upozorňuje, že ak osobné údaje, označené s *-ou dotknutá osoba neposkytne Prevádzkovateľovi, v tom prípade Prevádzkovateľ poskytovanie služieb (prevádzkovanie osobných údajov) odoprie.

Zasielanie newsletter-u:

Dotknutá osoba pred, alebo počas nárokovania služieb, respektíve iným spôsobom sa môže zaregistrovať na odber newsletteru s nižšie uvedenými osobnými údajmi.

Objednanie newsletteru je založené na dobrovoľnom súhlase dotknutej osoby.

Okruh dotknutých osôb: Každá fyzická osoba, ktorá sa chce pravidelne informovať o zpávach, akciách a zľavách Prevádzkovateľa osobných údajov, a preto udaním svojich osobných údajov sa zaregistruje na odber newsletteru.

Okruh a účel prevádzkovaných údajov:

meno

identifikácia

e-mailová adresa

zaslanie newsletteru

Účelom prevádzkovania osobných údajov, súvisiacich zo zaslaním newsletteru je podanie úplnej, všeobecnej, alebo individuálnej informácie o najnovších akciách, udalostiach, zprávach, oznámenie zmien v službách, respektíve stornírovanie služby.

V zmysle vzťahujúcej sa zmluvy, v mene a v prospech Prevádzkovateľa osobných údajov, newsletter zasiela, - na základe 1. prílohy tohto Štatútu, - touto úlohou poverená, osobné údaje spracúvajúca osoba.

Newsletter je zasielaný výlučne s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ osobných údajov a osobné údaje spracúvajuca osoba Prevádzkovateľa za týmto účelom získané osobné údaje prevádzkuje do tej doby, kým dotknutá osoba nezruší objednávku newsletteru, alebo v prípade podľa bodu 11, nepotvrdí objednávku.

Dotknutá osoba môže svoju objednávku kedykoľvel zrušiť na spodnej časti newsletteru, alebo zaslaním žiadosti o zrušenie na e-mailovú adresu info@petissimo.sk.

Žiadosť o zrušenie zasielania newsletteru môžte zaslať i poštou na adresu: Petissimo Kft., 1142 Budapešť, (Maďarsko), Komáromi ú. 35-37.

Prevádzkovateľ osobných údajovkaždý tretí rok skontroluje registráciu zasielaných newsletterov, a po troch rokoch žiada o znovupotvrdenie zasielania. Kto nepotvrdí ďalšie zasielanie newsletteru, ten bude vymazaný z databázy.

Zdroj osobných údajov: dotknutá osoba.

Spôsob prevádzkovania osobných údajov: elektronicky, manuálne.

Technické a organizačné opatrenia: viď v osobitnej kapitole.

Práva a právna prax dotknutých osôb: viď v osobitnej kapitole.

Trvanie prevádzkovania osobných údajov: kým dotknutá osoba nežiada o výmaz, alebo keď dotnutá osoba nesúhlasí s ďalším zasielaním newsletteru.

Prevádzkovateľ osobných údajov a spracúvajuci, - na základe čítanosti zaslaných newsletterov a kliknutí na odkazy v newsletteru, - vedú štatistiku.

Registrácia na webovú stránku:

Prevádzkovateľ osobných údajov umožní pre dotknuté osoby registráciu na svojej webovej stránke, a tým uľahčí proces využívania svojich služieb, uvedených na tejto webovej stránke.

Registrácia je založená na dobrovoľnom súhlase dotknutej osoby.

Okruh dotknutých osôb: Každá fyzická osoba, ktorá sa dobrovoľne, udaním svojich osobných údajov zaregistruje.

Okruh a účel prevádzkovaných osobných údajov:

menoÚ

identifikácia

číslo telefónuÚ

kontakt

číslo mobilného telefónu

kontakt

e-mailová adresaÚ

kontakt/ku vstupu potrebné informácie sú zaslané na e-mailovú adresu, a tým súčasne slúži i na identifikáciu

heslo

identifikácia / potrebná ku nasledujúcim vstupom

adresa

(smerové číslo, mesto, ulica, číslo domu,

poschodie)

údaje potrebné k dodaniu / a k fakturácii

ďalšia otázka, žiadosť

odpoveď

výber komunikačného kanálu

kontakt

údaje najobľúbenejšieho

informácie potrebné k newsletteru

označenie spôsobu dodania

potrebné k splneniu objednávky

označenie spôsobu platby

potrebné k splneniu objednávky

oznámenie odberania rôznych newsletterov

potrebné k registrácii newsletteru

facebookový profil

identifikácia

Účelom prevádzkovania osobných údajov je registrácia osobných údajov dotknutej osoby, oznámenie oprávneností, zvýhodnení,umožnenie prístupu, presadenie platnosti, kontrola, ako aj uľahčenie využívania služieb a udržovania kontaktu.

Zdroj osobných údajov: dotknutá osoba.

Spôsob prevádzkovania osobných údajov: elektronicky, manuálne.

Technické a organizačné opatrenia: viď v osobitnej kapitole.

Práva a právna prax dotknutých osôb: viď v osobitnej kapitole.

Trvanie prevádzkovania osobných údajov: do vymazania na žiadosť dotknutej osoby.

Vydanie osobných údajov: len pre hosting /uložný priestor/, (viď prílohu č. 1)

Automatizovaný proces rozhodovania, vytvorenie profilu: v spojitosti s prevádzkovaním osobných údajov sa neuskutočňuje.

Prevádzkovateľ upozorňuje, že ak osobné údaje, označené s Ú-ou dotknutá osoba neposkytne Prevádzkovateľovi, v tom prípade Prevádzkovateľ poskytovanie služieb (prevádzkovanie osobných údajov) odoprie.

 

Prihlásenie sa na webovej stránke:

Po registrácii sa používateľ môže prihlásiť na webovej stránke, umožniac tým cez link webovej stránky rýchlejší a plynulejší dosah služieb.

Prihlásenie je založené na dobrovoľnom súhlase dotknutej osoby.

Okruh dotknutých osôb: Každá fyzická osoba, ktorá sa už skôr zaregistrovala na webovú stránku Prevádzkovateľa osobných údajov, a tam dobrovoľne, s udaním osobných údajov vstúpi.

Okruh a účel prevádzkovaných osobných údajov:

e-mailová adresa udaná behom registrácie

identifikácia k priháseniu

hesloÚ

identifikácia k priháseniu

Facebookový profil

identifikácia k priháseniu

Účelom prevádzkovania je identifikácia dotknutých osôb, prihlásenych na webovej stránke, zabezpečenie ich oprávnenosti, kontrola a modifikácia – podľa potreby, – skôr udaných údajov, ako aj udržovanie kontaktu.

Zdroj osobných údajov: dotknutá osoba.

Spôsob prevádzkovania osobných údajov: elektronicky, manuálne.

Technické a organizačné opatrenia: viď v osobitnej kapitole.

Práva a právna prax dotknutých osôb: viď v osobitnej kapitole.

Trvanie prevádzkovania osobných údajov: do vymazania na základe žiadosti dotknutek osoby.

Vydanie osobných údajov: len pre uložný priestor /hosting/, (viď prílohu č.1)

Automatizovaný proces rozhodovania, vytvorenie profilu: v spojitosti s prevádzkoaním osobných údajov sa neuskutočňuje.

Prevádzkovateľ upozorňuje, že ak osobné údaje, označené s Ú-ou dotknutá osoba neposkytne Prevádzkovateľovi, v tom prípade Prevádzkovateľ poskytovanie služieb (prevádzkovanie osobných údajov) odoprie.

 

Prevádzkovanie osobných údajov v súvislosti s objednávkou:

Prevádzkovateľ osobných údajov umožní pre dotknutú osobu, aby cez jeho webovú stránku objednala jeden, alebo viac výrobkov (služieb).

Objednávka je založená na dobrovoľnom súhlase dotknutej osoby.

Okruh dotknutých osôb: Každá fyzická osoba, ktorá cez webovú stránku Prevádzkovateľa osobných údajov dobrovoľne, udaním svojich osobných údajov objedná výrobok/produkt.

Okruh prevádzkovaných osobných údajov:

menoÚ

identifikácia

e-mailová adresaÚ

kontakt

heslo

vstup/identifikácia

štát

údaj potrebný k fakturácii

mesto

údaj potrebný k fakturácii

adresa

údaj potrebný k fakturácii

číslo telefónu

kontakt

názov a objednaný počet objednaného výrobku

údaj potrebný k plneniu objednávky a fakturácii

spôsob platby

údaj potrebný k fakturácii

adresa faktúry (meno, štát, smerové číslo, mesto, ulica, číslo domu, doplňujúce údaje)Ú

údaj potrebný k fakturácii

adresa dodania(meno, štát, smerové číslo, mesto, ulica, číslo domu, doplňujúce údaje)Ú

údaje potrebné k dodaniu tovaru

dotknutou osobou vybraný spôsob dodania

údaje potrebné k dodaniu tovaru

číslo kreditnej karty

údaj potrebný v prípade platenia kreditnou kartou

kód CVV

údaj potrebný v prípade platenia kreditnou kartou/úverovou kreditnou kartou

platnosť kreditnej karty

údaj potrebný v prípade platenia kreditnou kartou

identifikačné číslo objednávkyÚ

údaj potrebný k umožneniu spätného vyhľadávania

dátum objednávky

k splneniu objednávky a k umožneniu spätného vyhľadávania

celková suma

údaj potrebný k finančnému plneniu

kód kupónu

údaj potrebný k finančnému plneniu

Účelom prevádzkovania osobných údajov je identifikácia dotknutých osôb, zabezpečenie ich oprávnenosti, kontrola, a zjednodušenie, ako aj zabezpečenie objednávky. Udržovanie kontaktu.

Zdroj osobných údajov: dotknutá osoba.

Spôsob prevádzkovania osobných údajov: elektronicky, manuálne, v prípade vydania tlačeného potvrdenia na papierovej báze.

Technické a organizačné opatrenia: viď v osobitnej kapitole.

Práva a právna prax dotknutých osôb: viď v osobitnej kapitole.

Trvanie prevádzkovania osobných údajov: trvá do doby premlčania možnosti uplatnenia práv a povinností, vyplývajúcich z toho právneho vzťahu, na základe ktorého Prevádzkovateľ prevádzkuje osobné údaje. V súvislosti s takými údajmi, ktoré sa zapisujú na doklady a ktoré sú podkladom účtovníctva, prevádzkovanie osobných údajov v zmysle §-u 169 ods. (2) zákona C/2000 je minimálne 8 rokov.

Vydanie osobných údajov: v prípade, če dodanie tovaru nevykonáva Prevádzkovateľ osobných údajov, údaje sa vydávajú tretej osobe, ktorou je dodaním poverený Partner. Zoznam partnerov viď v prílohe č.1.

Automatizovaný proces rozhodovania, vytvorenie profilu: v spojitosti s prevádzkovaním osobných údajov sa neuskutočňuje.

Prevádzkovateľ upozorňuje, že ak osobné údaje, označené s *-ou dotknutá osoba neposkytne Prevádzkovateľovi, v tom prípade Prevádzkovateľ poskytovanie služieb (prevádzkovanie osobných údajov) odoprie.

Prevádzkovanie osobných údajov v súvislosti so zasielaním SMS-iek:

Dotknutá osoba v súvislosti s objednávkou sa môže prihlásiť do služby Prevádzkovateľa na zasielanie SMS-iek udaním svojich, nižšie uvedených osobných údajov. Služba zasielania SMS nie je považovaná v zmysle § 3, bod d) zákona XLVIII/2008 za reklamnú činnosť. Je to pohodlná funkcia, pomocou ktorej sa dotknutá osoba dozvie o stavu svojej objednávky.

Používanie služby zasielania SMS je založené na dobrovoľnom súhlase dotknutej osoby.

Okruh dotknutých osôb: Každá fyzická osoba, ktorá sa chce informovať o aktuálnom stave svojej objednávky, a preto udaním svojich osobných údajov sa prihlási k službám zasielania SMS-iek.

 

Okruh a účel prevádzkovaných osobných údajov:

meno

identifikácia

číslo telefónu

potrebné k zaslaniu SMS

Účelom prevádzkovania osobných údajov, súvisiacich so zasielaním SMS je udanie personalizovaných informácií o stave objednávky.

Zdroj osobných údajov: dotknutá osoba.

Spôsob prevádzkovania osobných údajov: elektronický, zápis manuálný a vyslanie automatické.

Technické a organizačné opatrenia: viď v osobitnej kapitole.

Práva a právna prax dotknutých osôb: viď v osobitnej kapitole.

V prípade, že zaslanie SMS vykoná na základe príslušnej zmluvy v prospech a v mene Prevádzkovateľa osobných údajov spracúvajúci, v tom prípade spracúvajúca osoba bude určená v prílohe č. 1.

Prevádzkovateľ osobných údajov a spracúvateľ údajov Prevádzkovateľa (viď prílohu č. 1.) len dovtedy prevádzkujú osobné údaje získané pre tento účel, kým objednávka dotknutej osoby nie je splnená, respektíve do tej doby, kým dotknutá osoba nežiada o výmaz svojich údajov.

Dotknutá osoba prostredníctvom spätnej odpovedi na SMS môže hocikedy zrušiť zasielanie SMS-iek, alebo žiadosťou o zrušenie, zaslanej na e-mailovú adresu: info@petissimo.sk.

Dotknutá osoba o zrušenie zasielania SMS môže žiadať i cestou pošty na adrese: Petissimo Kft., 1142 Budapešť, (Maďarsko), Komáromi ú. 35-37.

Prevádzkovanie osobných údajov, súvisiacich s používaním kreditnej karty:

Prevádzkovateľ osobných údajov umožňuje pre dotknutú osobu vyrovnanie protihodnoty objednaného tovaru kreditnou kartou (včetne úverovej kreditnej karty).

Prevádzkujúci osobnych údajov dostáva spňtnú informáciu len o identifikačnom čísle tranzakcie, a o úspešnom dodaní. S údajmi kreditnej karty nepracuje.

Okruh dotknutých osôb: Každá fyzická osoba, ktorá mieni platiť kreditnou kartou.

Okruh a účel prevádzkovaných osobných údajov:

identifikačné číslo tranzakcie

identikácia k finančnej tranzakcii

úspešnosť

identikácia k finančnej tranzakcii

Účelom prevádzkovania osobných údajov je uľahčenie platenia kreditnou kartou.

Zdroj údajov: partnerská banka.

Vydanie osobných údajov: pre tretiu stranu sa nevydávajú.

Vzhľadom na to, že dotknutá osoba môže platiť kreditnou kartou cez webovú stránku, Prevádzkovateľ osobných údajov vykoná všetko v záujme toho, aby čo najmenej údajov a za čím kratšiu dobu boli preňho známe. Osobné údaje údaje môže spoznať výlučne vedenie Prevádzkovateľa.

Zaobchádzanie s kreditnou kartou. identifikáciu, a debet na bankový účet, súvisiaci s kreditnou kartou, vykonáva daná banka na základe vlastných stanov o manipulácii a ochrane údajov, ako aj na základe obchodných a ďalších vnútorných pravidiel banky.

Doplniac horeuvedené, trvanie prevádzkovania osobných údajov je 5 rokov (premlčacia doba).

Automatizovaný proces rozhodovania,vytvorenie profilu: v spojitosti s prevádzkovaním osobných údajov sa neuskutočňuje.

 Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti SimplePay

Názov obchodnej spoločnosti: Petissimo Kft.

Sídlo: 142-146 Rákóczi utca, 7100 Szekszárd.

Webová stránka miesta prijímania platieb: www.petissimo.sk

Názov údajov prenášaných Obchodníkom: Meno, Adresa, E-mailová adresa, Telefónne číslo, Zoznam produktov

Beriem na vedomie, že nasledujúce osobné údaje uchovávané správcom údajov Petissimo Kft. (7100 Szekszárd, Rákóczi utca 142-146.) Databáza používateľov www.petissimo.sk bude prevedená na OTP Mobil Kft. Ako spracovateľ údajov.

Rozsah údajov prenášaných správcom údajov je nasledovný: Meno, Adresa, E-mailová adresa, Telefónne číslo, Zoznam produktov.

Povahu a účel činnosti spracovania údajov vykonávanej spracovateľom údajov si môžete pozrieť v informáciách o správe údajov SimplePay na nasledujúcom odkaze:

https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2021/09/SimplePay_b2c_aff_hun_eng_20211001.pdf

Prevádzkovanie osobných údajov, súvisiacich s bankovými údajmi:

Prevádzkovateľ osobných údajov umožní, aby dotknutá osoba finančnú protihodnotu daného výrobku/produktu zaplatila bankovým prevodom. Prevádzkovateľ osobných údajov aj mzdu a iné mzdové doplnky svojich Zamestnancov vypláca bankovým prevodom, a taktiež finančné povinnosti voči tretím osobám plní bankovým prevodom.

Bankový prevod je založený na dobrovoľnom súhlase dotknutej osoby. V prípade finančného plnenia voči dotknutým osobám, ako sú Zamestnanci a iné tretie osoby, súvisisace prevádzkovanie osobných údajov v zmysle právneho predpisu a zmluvy je povinné.

Okruh dotknutých osôb: Každá fyzická osoba, ktorá miení platiť bankovým prevodom, ďalej každý Spolupracovník a každá tretia strana v prospech koho Prevádzkovateľ osobných údajov dá podnet na bankový prevod.

Okruh a účel prevádzkovaných údajov:

meno vlastníka účtu

identifikácia

číslo bankového účtu

identifikácia

správa

identifikácia

suma

identifikácia

Účelom prevádzkovania osobných údajov dotknutej osoby je, napomôcť splneniu finančných záväzkov, ich kontrola, ako aj vykonanie platobnej povinnosti v prospech dotknutej osoby.

Zdroj osobných údajov: dotknutá osoba.

Spôsob prevádzkovania osobných údajov: elektronicky a/alebo na papierovom základe, manuálne.

Technické a organizačné opatrenia: viď v osobitnej kapitole.

Práva a právna prax dotknutých osôb: viď v osobitnej kapitole.

V záujme zachovania bankového, - a obchodného tajomstva, Prevádzkovateľ osobných údajov urobí všetko v záujme toho, aby horeuvedené údaje sa dostali na vedomie výlučne toho Spolupracovníka, ktorý disponuje zodpovedajúcou oprávnenosťou, a tieto údaje nevyhnutne potrebuje k vykonaniu svojej úlohy.

Činnosť a postup, dotknutý prevádzkovaním osobných údajov, je nasledovný:

Bankový prevod dotknutá osoba uskutoční na vybranom, a preňho dosažiteľnom kanáli.

Po uskutočnení bankového prevodu dotknutá osoba umožní spoznateľnosť svojich horeuvedených údajov pre Prevádzkovateľa osobných údajov, a po úspešnom bankovom prevode dôjde na bankový účet Prevádzkovateľa osobných údajov poukázaná suma, a hore uvedené údaje.

V prípade bankového prevodu zo strany Prevádzkovateľa osobných údajov Spolupracovník Prevádzkovateľa na základe faktúr, dokladova iných dokumentov zostaví zoznam adresátov bankového prevodu, pripojac k nemu sumy finančného plnenia, a po schválení vedenia realizuje bankový prevod.

Bankové prevody, - nezávisle od toho, či sa jedná o kredit, alebo debet, - Prevádzkovateľ osobných údajov vždy skontroluje.

Údaje bankového prevodu môže Prevádzkovateľ osobných údajov odovzdať spracovávateľovi údajov, ak disponuje takým spracovávateľom (napr. účtovník), ktorý je adekvátny na vykonanie príslušnej úlohy.

Trvanie prevádzkovania osobných údajov: v prípade identifikačných a kontaktných údajov trvá do doby premlčania možnosti uplatnenia práv a povinností, vyplývajúcich z toho právneho vzťahu, na základe ktorého Prevádzkovateľ prevádzkuje osobné údaje.

V súvislosti s takými údajmi, ktoré sa zapisujú na doklady a ktoré sú podkladom účtovníctva, prevádzkovanie osobných údajov v zmysle §-u 169 ods. (2) zákona C/2000 je minimálne 8 rokov.

Organizácia výherných súťaží:

Prevádzkovateľ osobných údajov umožní pre dotknuté osoby, aby sa v nastávajúcom období udaním svojich nižšie uvedených údajov zúčastnili výherných súťaží podľa pravidiel, vzťahujúcich sa na danú výhernú súťaž. Aktuálna výherná súťaž/e a vťahujúce sa pravidlo/á sú uverejnené na webovej strránke.

Účasť vo výhernej súťaži je založená na dobrovoľnom súhlase dotknutej osoby.

Okruh dotknutých osôb: Každá fyzická osoba, ktorá udaním svojich osobných údajov sa mieni zúčastniť výhernej súťaže, organizovanou Prevádzkovateľom osobných údajov.

 

Okruh, a účel prevádzkovaných osobných údajov:

menoÚ

identifikácia

číslo telefónu

kontakt

e-mailová adresa

kontakt

Účelom prevádzkovania osobných údajov je identifikácia dotknutých osôb behm vyžrebovania, a taktiež udržiavanie kontaktu.

Zdroj osobných údajov: dotknutá osoba.

Spôsob prevádzkovania osobných údajov: elektronicky, manuálne.

Technické a organizačné opatrenia: viď v osobitnej kapitole.

Práva a právna prax dotknutých osôb: viď v osobitnej kapitole.

Trvanie prevádzkovania osobných údajov: v prípade identifikačných a kontaktných údajov trvá do doby premlčania možnosti uplatnenia práv a povinností, vyplývajúcich z toho právneho vzťahu, na základe ktorého Prevádzkovateľ prevádzkuje osobné údaje. V súvislosti s takými údajmi, ktoré sa zapisujú na doklady a ktoré sú podkladom účtovníctva, prevádzkovanie osobných údajov v zmysle §-u 169 ods. (2) zákona C/2000 je minimálne 8 rokov.

Automatizovaný proces rozhodovania, vytvorenie profilu: v spojitosti s prevádzkovaním osobných údajov sa neuskutočňuje.

Prevádzkovateľ upozorňuje, že ak osobné údaje, označené s Ú-ou dotknutá osoba neposkytne Prevádzkovateľovi, v tom prípade Prevádzkovateľ poskytovanie služieb (prevádzkovanie osobných údajov) odoprie.

 

Účať na sociálnej sieti a marketing:

Prevádzkovateľ osobných údajov je dosiahnuteľný na webovej stránke Facebook-u, a tiež na iných stránkach sociálnej sieti.

Používanie sociálnej sieti, a najmä stránok Facebook-u, a nadviazanie, ako aj držanie kontaktu s Prevádzkovateľom osobných údajov cez Facebook, a taktiež možnosť vykonania rôznych úkonov na webovej stránke, je založené na dobrovoľnom súhlase.

Okruh dotknutých osôb: Každá fyzická osoba, ktorá dobrovoľne sleduje, delí a má v obľube obsah webových stránok Prevádzkovateľa osobných údajov, najmä jeho stránku facebook.com.

Okruh, a účel prevádzkovaných osobných údajov:

publikovateľné meno dotknutej osoby

identifikácia

jeho publikovateľná fotografia

identifikácia

jeho publikovateľná e-mailová adres

kontakt

odkaz dotknutej osoby, zaslanej cez webovú stránku

kontakt, podmienky a odpovede

hodnotenie dotknutou osobou, alebo výsledok iného úkonu

zlepšenie kvality, alebo cieľ iného výkonu

Prevádzkovateľ osobných údajov kommunikuje s dotknutými osobami cez webovú stránku výlučne vtedy, keď dotknutá osoba vyhľadá Prevádzkovateľa osobných údajov cez jeho webovú stránku. Účel okruhu takto prevádzkovaných údajov sa v tom momente stáva dôležitým.

Prítomnosť na sociálnych sieťach, najmä na Facebook-u, a s tým súvisiaci účel prevádzkovania osobných údajov je delenie, publikácia a marketing na webových stránkach uverejnených správ. Pomocou webovej stránky sa môže dotknutá osoba informovať aj o najnovších akciách.

Na základe podmienok webovej stránky sa dotknutá osoba dobrovoľne pripojí k sledovaniu a k obľúbenosti obsahov Prevádzkovateľa osobných údajov. Ako príklad uvádzame odkazy na odkazovom paneli Facebook-u, kde sa dotknutá osoba na stránku, o ktorý má záujem môže sa prihlásiť kliknutím na link „like”/”páči sa”, čím prispeje k uverejneniu správ a ponúk Prevádzkovazeľa osobných údajov na svojom osobnom odkazovom paneli. Tamtiež sa nachádza link „dislike”/ „nepáči sa“. Kliknutím na tento link je možné odhlásiť sa, a s pomocou nastavenia odkazového panelu je možné na odkazovom paneli vymazať nežiadane odkazy.

Ak to webová strana umožňuje, dotknutá osoba má možnosť textove a číselne hodnotiť Prevádzkovateľa osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov na svojej webovej stránke, najmä na Facebook-u, uverejňuje fotografie a videá rôznych podujatí, ako aj správy o vlastných službách. Podľa pravidiel sociálneho portálu facebook.com, Prevádzkovateľ osobných údajov môže svoju stránku Facebook-u prepojiť s inými webovými stránkami, a preto pod pojmom uverejnenie na Facebooku treba rozumieť aj uverejnenie na takýchto prepojených webových stránkach.

V prípade, že sa nejedná o skupinový záber, alebo o verejné vystúpenie (Občianský zákonník § 2:48), Prevádzkovateľ osobných údajov od dotknutej osoby pred uverejnením vždy vyžiada písomný súhlas o uverejnenie.

Dotknutá osoba o prevádzkovaní osobných údajov danej webovej stránky môže dostať informácie na danej webovej stránke, a tomu zodpovedajúc, o prevádzkovaní osobných údajov strany Facebook-u sa môže informovať na adrese: www.facebook.com.

Zdroj osobných údajov: dotknutá osoba.

Spôsob prevádzkovania osobných údajov: elektronicky, manuálne.

Technické a organizačné opatrenia: viď v osobitnej kapitole.

Práva a právna prax dotknutých osôb: viď v osobitnej kapitole.

Trvanie prevádzkovania osobných údajov: do vymazania na základe žiadosti dotknutek osoby.

Automatizovaný proces rozhodovania, vytvorenie profilu: behom prevádzkovania Prevádzkovateľ osobných údajov sa také neuskutočňuje.

 

Osobné údaje súvisiace s návštevou webových stránok:

Odkazy a link

Webová stránka Prevádzkovateľa osobných údajov môže obsahovať i taký link, ktorý ukazuje na také stránky, ktoré iný prevádzkujú, než Prevádzkovateľ osobných údajov, ale ktoré slúžia len k informácii návštevníkov. Prevádzkovateľ nemá žiadny vplyv na obsah a bezpečnosť webových stránok partnerských firiem, a preto ani nie je zodpovedný za ne.

Prosíme, prezrite si na Vami navštevovaných stránkach pravidlá prevádzkovania osobných údajov, resp. vyhlásenie o ochrane osobných údajov ešte pred tým, ako by ste na týchto stránkach udali v hociakej forme Vaše údaje.

Spracúvatelia osobných údajov:

·           GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

       2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

       kuriérska služba

·           Wanadis Kft.

       1112 Budapešť, Budaörsi ú. 153.

       Marketing, a zasielanie informačných materiálov

·           Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság.

       1116 Budapešť, Sáfrány u. 6.

       Služby server hosting (služba úložného priestoru /cPanel/), služba bezpečnostného úložného priestoru, serverová služba, služba prenájmu serverov).

·           Dream Interactive Kft. – Seeme

       1027 Budapešť, Medve u. 24.

       V prípade problematických objednávok rýchle oznámenie cez SMS

·           Netgo.hu Kft

       2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 13/ 2. em. 202-204.

       Prevádzka a rozvoj webových stránok

 Cookie

Názov cookie

Funkcia

Trvanie

userlike

chat management

1 rok

capturly

optimalizácia, analýza

1 rok

google analytics

optimalizácia, analýza

4 roky

getsitecontrol

prieskum spokojnosti

1 rok

beamer

nepretržitý tok správ a novostí

2 roky

google adwords

inzeráty, remarketing

2 roky

scarab

inteligentný systém odporúčania

1 rok

maileon

zasielateľ newsletteru

2 roky

facebook

prihlásenie sa

údaje sa neukladajú

google optimize

testovanie A/B,optimalizácia

1 rok

Capturly

Aby sme naše webové stránky vedeli prispôsobiť požiadavkam naších klientov, aplikujeme systém Capturly (https://capturly.com), ktorý je systémom zberu a uloženia osobných údajov za účelom marketingu a optimalizácie. Tieto údaje sa používajú na vytváranie používateľských profilov, ktoré sa zobrazujú pod pseudonymom. Bez súhlasu dotknutej osoby nebudú zhromaždené údaje schopné identifikovať návštevníka webovej stránky, a nebudú prepojené s osobnými údajmi nositeľa pseudonymného mena. To znamená, že spracované a uložené budú údaje Vášho prehliadača a internetového prostriedku (v anonimizovanej forme Váš štát, IP adresa, typ používaného prostriedku, rozmer obrazovky, typ prehliadača, typ operačného systému, navštívené strany, čas návštevy). Zber a uloženie údajov môžte vypnuť na vlastnom prehliadači, o ktorom úkone dostanete viac informácií na https://capturly.com/opt-out

 

GetSiteControll:

v záujme zlepšenia mobilného zobrazenia našich webových stránok pre klientov, ktorí telefonicky navštívia našu webovú stránku, po ukončení nákupu zobrazíme dvojstupňový formulár, ktorého vyplnenie je voliteľné. Vyplnenie formulára je úplne anonymné. Analyzuje možnosť využitia webovej stránky z telefónu.

 

Beamer:

naša aplikácia Beamer-u je vhodná na spravovanie nepretžitého priebehu správ. Behom navštevy vloží do prehliadača jeden cookie, a pre používateľa bude posielať upozornenia, v prípade, že sa od poslednej návštevy vyskytnú nové informácie. V prípade odkazu je malý zvonček s počtom odkazov na počítači zobrazený hore, na telefóne a tablete na pravej strane dole. Neuloží žiadne osobné, identifikovateľné informácie, a adresu IP transformuje na náhodné meno.

Scarab:

inteligentná ponuka, ktorá monitoruje správanie sa návštevníkov anonymným, neidentifikovateľným spôsobom, a na základe toho dáva ponuky produktov. Nutným prvkom jednoduchého nového nákupu je, aby návštevník i pri ďalšej návšteve mal sprístupnené tie výrobky, ktoré pomocou prehliadača už mal možnosť raz zakúpiť.

 

Userlike:

je online chat management. V prípade, že si zvolíme funkciu chat, ktorý sa nachádza dole na ľavej strane, je nápomocný návštevníkom pri nákupe. Údaje udané návštevníkom, použijúceho túto službu, ako aj rozhovor s ním je zaznamenaný a uložený, a po 6 mesiacoch vymazaný.

 

Google Analytics:

Webová stránka používa službu webovej analýzy Google Analytics, a Google Inc. („Google”). Google Analytics posiela na Váš počítač tzv. „cookie” ktoré sa uloží, a posiela údaje o návšteve stránky. Údaje získané pomocou cookies sú v každom prípade uložené na amerických serveroch Google. Osobné údaje, ako IP adresa a identifikácia objednávky, prichádzajú do Analitycs šifrovaným systémom Google, a preto pre nás osobné údaje návštevníka nie sú identifikovateľné. Zasielanie cookies môžete zakázať správnou konfiguráciou softvéru prehliadača. Zhromažďovaniu a používaniu osobných údajov (cookies a IP adresa) môžete tiež zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača z nižšie uvedeného odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Namiesto zásuvných modulov, alebo prehliadačov mobilných zariadení, kliknite na hore uvedený odkaz, aby ste tým nainštalovali neaktívny súbor cookies, ktorý zastaví zhromažďovanie údajov v rámci služby Google Analytics na týchto webových stránkach. Zákaz zhromažďovania osobných údajov je v platnosti dovtedy, kým neaktívni súbor cookies sa nevymaže. Ďalšie informácie o podmienkach využívania osobných údajov a o smerniciach ochrany osobných údajov Google Analytics najdete a nižšie uvedených stránkach:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

https://www.google.de/intl/en-GB/policies/

Používame i Google Remarketing, ktorá je inzertnou službou Google, a pomocou ktorej môžeme zobraziť cielené reklamy pre predchádzajúcu návštevníkov našej webové stránky. Táto funkcia pomocou Google AdWords a DoubleClick aplikuje remarketing medzi používanými prostriedkami. Ak ste súhlasili s tým, aby Google predchádzajúce udalosti Vašej webovej stránky a prehliadača uložil do schránky Google, v tom prípade Google, informácie pochádzajúce z Vašej schránky Google a z Google Analytics využije spoločne na prispôsobenie inzerátov, a na definíciu údajov medzi používanými prostriedkami cieľovej skupiny remarketingu. Google, ako užívateľ, môže svoje nastavenia reklam udať vo „Vlastnej schránke”, a môže vypnúť zobrazovanie personalizovanyh reklam. Zhromažďovaniu a používaniu osobných údajov môžete zabrániť stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača z nižšie uvedeného odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Analytika, Facebook pixelov (bodov):

Prevádzkovateľ osobných údajov na webovú stránku, (alebo na jej bársktorý bočný panel) použitím tzv. Facebookového pixelu (predtým pixel sledovania konverzie) môže vložiť kód JavaScript, ktorý zasiela hlásenie na Facebook, keď užívateľ vyhľadá danú stránku, alebo vykoná tam nejaký úkon.

Z jednej strany to pomáha Prevádzkovateľovi osobných údajov pri objasnení návratnosti reklamných nákladov, z druhej strany uľahčí zobrazenie reklamy pre tých, u ktorých s veľkou pravdepodobnosťou sa jedná o mimo Facebookovú konverzáciu. Facebook pixel osobné údaje nezhromažďuje, neukladá a neposiela ďalej. Viac informácii o používaní Facebook pixel-u nájdete na stránke www.facebook.com.

 

Facebook remarketing:

Prevádzkovateľ osobných údajov uloží na webovú stránku (alebo na jej hociktorý bočný panel) balíček kódov, ktorého cieľom je, aby behom používania Facebooku bola reklama, alebo inzerát Prevádzkovateľa osobných údajov dosažiteľná pre užívateľa, ktorý navštívi danú webovú stránku. Balíček kódov Facebook Remarketing osobné údaje nezhromažďuje, neukladá a neposiela ďalej. Viac informácii o používaní balíčka kódov nájdete na stránke www.facebook.com.

 

Google Adwords remarketing:

Prevádzkovateľ osobných údajov uloží na webovú stránku (alebo na jej hociktorý bočný panel) balíček kódov, ktorého cieľom je, aby návštevník danej webovej stránky kým vyhľadává na webových stránkach Siete Google Display a/alebo v systéme Google Prevádzkovateľa osobných údajov, respektíve výrazy, súvisiace so službami Prevádzkovateľa osobných údajov, bola reklama, alebo inzerát Prevádzkovateľa osobných údajov dosažiteľná. Balíček kódov osobné údaje nezhromažďuje, neukladá a neposiela ďalej. Viac informácii o používaní balíčka kódov nájdete na stránke: http://support.google.com.

 

Na základe horeuvedených Prevádzkovateľ osobných údajov analytické systémy nepoužíva na zhromažďovanie osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov upozorňuje používateľov, že väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies. Návštevníci však majú možnosť tieto vymazať, alebo automaticky odmietnúť.

Všetky prehliadače sú odlišné. Používateľ pomocou nástrojov prehliadača môže nastaviť svoje preferencie v súvislosti s cookies.

Prevádzkovateľ osobných údajov upozorňuje používateľov, že ak sa rozhodnú o nepríjatí cookies, je predstaviteľné, že niektoré vlastnosti webovej stránky sa stanú nepoužiteľnými.

 

Prevádzkovateľ osobných údajov odovzdá, postúpi ďalej osobné údaje?

Spracovanie osobných údajov v podstate vykonáva Prevádzkovateľ osobných údajov. V prípade, že túto úlohu zadá inému, v tom tom prípade spracúvanie osobných údajov vykonáva/jú osoba/osoby menované v prílohe č. 1. Štatútu. V takomto prípade Prevádzkovateľ osobných údajov odovzdá spracovávateľom osobné údaje, a je v pônej miere zodpovedný za činnosť spracovávateľov.

 

Aké mám práva?

Na základe zákona o informáciách, ako aj v zmysle Nariadenia (EU) č. 679/2016 Europského Parlamentu a Europskej Rady práva dotknutej osoby sú nasledovné: právo na informácie, právo na opravy, právo na vymazanie, „právo zabudnutia”, právo zablokovania/obmedzovania údajov, právo na nesúhlasu, právo obrátit sa na súd, právo na odvolanie.

Podrobné definície a obmedzenia jednotlivých práv sú definované v Štatúte.

 

Kde a ako môžem získať podrobné informácie o tom, ako spravovať a prenášať údaje a kde a ako môžem uplatniť svoje práva?

Prevádzkovateľ osobných údajov upozorňuje dotknuté osoby, že svoju žiadosť o informácie a uplatňovanie iných práv, - ak právny predpiso to nevylučuje, - môžu zaslať na e-mailovú adresu dataprotection@petissimo.hu, alebo zaslaním vyhlásenia na inú kontaktnú adresu Prevádzkovateľa osobných údajov. Prevádzkovateľ osobných údajov čo v najkratšej dobe, ale maximálne do 15 dní od doručenia, preskúma žiadosť a odpovie. Na základe vyhlásenia, Štatútu a právneho predpisu vykoná potrebné opatrenia. Ak sa jedné o spoločné prevádzkovanie osobných údajov, dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva u ktoréhokoľvek príslušného prevádzkovateľa údajov.

 

Kde sa môžem obrátiť v prípade porušenia práva na sebaurčenie?

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Adresa: 1125 Budapešť, (Maďarsko), Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: (+36) 1 391 1400

Fax: (+36) 1 391 1410

www: http://www.naih.hu

e-mailová adresa: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

V prípade obsahov urážlivých pre maloletých, nenávistných a vylučujúcich obsahov, žiadosti o opravu, a v prípade porušenia práv zosnulého a porušenia dobrej povesti

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapešť, (Maďarsko), Ostrom u. 23-25.

Korešpondenčná adresa: 1525. Pf. 75.

Tel.: (+36) 1 457 7100

Fax: (+36) 1 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

V prípade porušenia svojich sa práv, dotknutá osoba sa môže obrátiť na súd. Súd v takejto záležitosti koná mimo poradia. Prevádzkovateľ osobných údajov je povinný dokázať, že prevádzkovanie osobných údajov zodpovedá právnemu predpisu.

V tom prípade, ak Prevádzkovateľ osobných údajov poruší osobné práva dotknutej osoby tým, že protiprávne prevádzkuje jeho osobné údaje, alebo poruší požiadavky ochrany osobných údajov, dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľ osobných údajov žiadať poplatok za priestupok.

 

Ako sa stará Prevádzkovateľ osobných údajov o ochranu mojich osobných údajov?

O bezpečnosť osobných údajov sa stará Prevádzkovateľ osobných údajov. V záujme toho vykoná všetky technické a organizačné opatrenia, a taktiež vytvorí procesné predpisy, ktoré sú potrebné k uplatneniu smerodajných právnych predpisov ako aj predpisov o ochrane a utajení osobných údajov.

Prevádzkovateľ osobných údajov vhodnými opatreniami chráni osobné údaje od neoprávneného prístupu, zmeny, prenosu, zverejnenia, vymazania alebo zničenia, ako aj od náhodného zničenia a poškodenia, a taktiež v prípade zmeny aplikovanej techniky od prístupnosti.

Prevádzkovateľ osobných údajov okrem Predpisu ochrany, - a bezpečnosti osobných údajov a tohto Informačného materiálu, - sa stará o uplatnenie bezpečnosti osobných údajov i v zmysle vnútropodnikových predpisov, nariadení a proceduálného poriadku.

Behom určenia a aplikácie opatrení na zabezpečenie údajov, Prevádzkovateľ osobných údajov prihliada na súčasný stav techniky, a z viacerých riešení prevádzkovania údajov vyberenie ten, s ktorým je zabezpečená ochrana osobných údajov na najvyššom stupni, vyjmúc prípad, keby takéto riešenie znamenalo neúmerné zvýšenie nákladov.

 

Do okruhu úloh Prevádzkovateľa osobných údajov súvisiacich s ochranou informačnej techniky patria najmä:

·           Opatrenia na ochranu pred neoprávneným prístupom vrátane ochrany softvéru a hardvéru, ako aj fyzickej ochrany (ochrana voči prístupu, ochrana siete);

·           Opatrenia zabezpečenia obnovy dátových súborov, vrátane pravidelných záloh a samostatného, bezpečného spravovania záloh (zrkadlenie, zálohovanie);

·           Ochrana súborov pred vírusmi (ochrana pred vírusmi);

·       Fyzická ochrana dátových súborov a ich nositeľov, vrátane ochrany proti požiaru, poškodenia vodou, úderom blesku, poškodenia živelným prvkov, respektíve obnova škôd spôsobených týmito udalosťami (archivácia, protipožiarna ochrana).

 

Ďalšie informácie

Prevádzkovateľ osobných údajov vyhlasuje, že

·           činnosti potrebné na spracovanie údajov boli zaregistrované v Národnom úrade pre ochranu údajov a informácií, číslá rozhodnutí úradného orgánu sú uvedené na webovej stránkeke https://www.petissimo.sk.

·           vyhradzuje si právo na zmenu tohot Informačného materiálu za cieľom zladenia s právnym pozadím ak sa medzičasom zmení právne pozadie, Štatút a ďalšie vnútropodnikové predpisy.

 

Dňa 01. mája 2018.

 

Dr. Varga Józsefné

výkonná riaditeľka

Petissimo Kft. (s.r.o.)

Skrátené informácie o ochrane osobných údajov si môžete stiahnuť kliknutím na nasledovný odkaz.